Adrese utile

PRIMARIA CUCUTENI
    Str.Principala , nr.34, loc.Cucuteni
    Tel.0232/717007 , 0788035523       

SCOALA CU CLASELE I-VIII CUCUTENI
    Str.Principala , nr.33, loc.Cucuteni
    Tel.0232/717074

 BIBLIOTECA COMUNALA CUCUTENI
    Str.Principala, nr.54, loc.Cucuteni

CABINET MEDICAL INDIVIDUAL
    Str.Principala , nr.56, loc.Cucuteni
    Tel.0232/717212

PAROHIA CUCUTENI
    Loc.Cucuteni

PAROHIA SACARESTI
    Loc.Sacaresti, com.Cucuteni       

MANASTIREA SECU – SCHITU BAICENI
    Loc.Baiceni, com.Cucuteni
    Tel.0232/717117